"Param ve Ben" internet siteleri ve Facebook sayfası açıldı.Youtube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.
TSPB sosyal medya hesapları açıldı.
   

 

     

    
      
     
 

 

Başa Dön
Lisanslama Sınavlarına Dair Sorular Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminin Kullanımına Dair Sorular Lisans Belgesi Alındıktan Sonraki Sürece Dair Sorular
Lisans Belgesi Başvurusuna Dair Sorular Lisans Başvurusundan Sonraki Sürece Dair Sorular Diğer Sorular

Lisanslama Sınavlarına Dair Sorular- Başa Dön

1- Lisanslama sınavları hakkındaki bilgilere nereden/nasıl ulaşabilirim?

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği' nin http://www.tspakb.org.tr internet sitesinde lisanslama sınavları başlığı altında yer alan Lisanslama Sınavları Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

2- Önceki dönemlere ait lisanslama sınav sorularına nasıl ulaşabilirim?

2002 Eylül-2009 Eylül dönemleri arasında düzenlenen sınavların test kitaplarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun http://www.spk.gov.tr internet sitesinde lisanslama sınavları başlığı altında yer alan Lisanslama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları içinden ulaşabilirsiniz. 2010 dönemi Mart-Kasım ve 2011 dönemi Ağustos - Aralık lisanslama sınavlarına ait Lisanslama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarlarına  Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği' nin http://www.tspakb.org.tr internet sitesinde lisanslama sınavları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

3- Lisanslama sınavları ile ilgili alt konu başlıklarına nasıl ulaşabilirim?

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği' nin http://www.tspakb.org.tr internet sitesinde yer alan lisanslama sınavları başlığı altında yer almaktadır. Lisanslama sınavları ile ilgili alt konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz.

4-Modül Geçme Sistemi ne demektir? Kimler bu süreçten yararlanmaktadır?

29.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ'i (Seri:VIII No:74) uyarınca;


I)Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır;

- İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonu ile lisans almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılsonu arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinir.

II)Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

- İlk kez girdikleri sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans almaya hak kazandıkları tarih arasında 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir sürenin geçmiş olması halinde, bu Tebliğ'in 19 uncu maddesi kapsamında yapılacak lisans yenileme eğitimlerine katılım şartı ile lisanslarını alabilirler.

III)Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici madde eklenmiştir;

- Seri: VIII, No: 74 sayılı Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisanslama sınavlarına giren adayların, aşağıda belirtilen tarihlerde lisans almaya hak kazanamamaları halinde, 2007 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2011 yılı sonunda, 2008 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2012 yılı sonunda, 2009 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2013 yılı sonunda, 2010 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar ise 2014 yılı sonunda silinir. Bu adaylardan lisans almaya hak kazananlar, ilk kez girdikleri sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans almaya hak kazandıkları tarih arasında 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir sürenin geçmiş olması halinde, bu Tebliğ?in 19 uncu maddesi kapsamında yapılacak lisans yenileme eğitimlerine katılım şartı ile lisanslarını alabilirler.

IV) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından ilk lisans yenileme eğitimlerine Ocak 2006 döneminden itibaren başlanacaktır.


5-
Bir sermaye piyasası kurumunda lisans gerektiren görev ve kadroda çalışmakta olup lisans almaya hak kazanamamış adaylar lisans gerektiren görevlerde çalışabilir mi?

29.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında tebliğde değişiklik yapımasına dair tebliğ'i (Seri:VIII No:74) uyarınca:

Tebliğin Geçici 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Seri:VIII, No:74 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, lisansı olmayan kişiler, sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda çalışamazlar. Bu husus, Tebliğde belirtilen görev ve kadrolar için yeni işe alımlarda da geçerlidir. Ancak, halen bir sermaye piyasası kurumunda lisans gerektiren görev ve kadroda çalışmakta olup, 2010 yılı içerisinde açılan lisanslama sınavlarının en az birine katılmış ancak lisans almaya hak kazanamamış adaylar, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılacak ilk üç sınava katılmak şartıyla, üçüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler.

Söz konusu sınavlarda lisans almaya hak kazanamayanlar, üçüncü sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu; bu süre içerisinde yapılacak sınavlara başvuru yapmayanlar ise sınav başvurularının sona erdiği tarihi takip eden ay sonu itibariyle lisans gerektiren işlerde çalışamazlar. Sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurulları, söz konusu kişileri lisans gerektirmeyen kadrolara atarlar.

6. Seri: X, No: 22  Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'deki Geçici Madde 3 neyi ifade etmektedir?

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ile yetkili olan bağımsız denetim kuruluşlarında fiilen sorumlu ortak başdenetçi unvanıyla çalışanlar ile sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlarda 10 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak fiilen çalıştıklarını belgeleyenlerin, bu Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) "Yönetici ve bağımsız denetçiler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan koşulu

sağladığı kabul edilir.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvuruda bulunan kuruluşların sorumlu ortak başdenetçileri ile sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlarda 10 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak fiilen çalıştıklarını belgeleyenler hakkında da bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ile yetkili olan bağımsız denetim kuruluşları ile bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Kurula başvurmuş olup yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının yöneticileri ve bağımsız denetçileri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) "Yönetici ve bağımsız denetçiler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan koşulu yerine getirmek zorundadırlar. 3 yıllık sürenin sonunda, sermaye piyasasına bağımsız denetim lisans belgesi almamış olanlar, bağımsız denetim kuruluşlarında yönetici ve bağımsız denetçi olarak görev alamazlar.


7- Eylül 2002 - Kasım 2010 dönemlerinde yapılan lisanslama sınavlarına ilişkin istatistiki verilere nereden ulaşabilirim?

Başarı durum tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

8- Lisanslama sınavlarının İngilizce karşılıkları nasıldır?

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Takas ve Operasyon Lisans Belgesi 
  Capital Market Activities Clearing and Operation Licence
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisans Belgesi 
  Capital Market Activities Basic Level Licence
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri ileri Düzey Lisans Belgesi 
  Capital Market Activities Advanced Level Licence
- Türev Araçlar Lisans Belgesi 
  Derivative Instruments Licence
- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Belgesi 
  Real Estate Appraisers Licence
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi 
  Corporate Governance Rating Specialist Licence
- Kredi Dercelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi 
  Credit Rating Specialist Licence
- Bağımsız Denetim Lisans Belgesi 
  Independent Auditing in Capital Markets Licence

9- Lisanslama sınavları ücreti ne kadardır? Ödemeyi nereye yapmalıyım?

Adayların sınava girdikleri konu(modül) sayısı dikkate alınmaksızın her sınav türü için, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği İktisadi İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler/ANKARA Şubesi nezdindeki hesabına Online Tahsilat Programı aracılığıyla 130 TL (yüz otuz TL) sınav ücreti olarak ödemeleri gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar, ödeme işlemini gerçekleştirmeden TSPAKB ile iletişime geçecektir.

10-Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi veya Temel Düzey Müşteri Temsilcisi veya Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisans belgesi alabilmek için hangi modüllere girmeliyim?

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansına sahip olabilmek için Temel Düzey lisans sınavının aşağıdaki modül derslerinde;

 

1-    Genel Ekonomi,

2-    Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar,

3-    Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,

4-    Hisse Senedi Piyasaları,

5-    Tahvil ve Bono Piyasaları,

6-    İlgili Vergi Mevzuatı,

ya da İleri Düzey sınavının aşağıdaki modül derslerinde  başarılı olunması gereklidir:

1-    Genel Ekonomi ve Mali Sistem,

2-    Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku,

3-    Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,

4-    Ulusal ve Uluslararası Piyasalar,

5-    İlgili Vergi Mevzuatı,


Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansına
sahip olabilmek için Temel Düzey sınavının aşağıdaki modül derslerinde;

 

1-    Genel Ekonomi,

2-    Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar,

3-    Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,

4-    Hisse Senedi Piyasaları,

5-    Tahvil ve Bono Piyasaları,

6-    İlgili Vergi Mevzuatı,

 

ve Türev Araçlar  sınavının

 

7-   Türev Araçlar

8-   Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi,
modüllerinde başarılı olunması gereklidir.

                ya da İleri Düzey sınavının aşağıdaki modül derslerinde;

1-    Genel Ekonomi ve Mali Sistem,

2-    Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku,

3-    Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,

4-    Ulusal ve Uluslararası Piyasalar,

 

5-    İlgili Vergi Mevzuatı,

 

ve Türev Araçlar  sınavının

 

6-   Türev Araçlar

7-  Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi,
modüllerinde başarılı olunması gereklidir.


Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansına sahip olabilmek için Türev Araçlar sınavının aşağıdaki modül dersinden en az 70 ortalama almak gereklidir:

1-    Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri,

 

Not: Takas ve Operasyon Sorumlusu, Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu, Temel Düzey Müşteri Temsilciliği ve Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı almak üzere girilen sınav konularının herbirinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 70 olması gerekir.

11-Bağımsız Denetim lisans belgesine muafiyetten yararlanarak başvuru yapmak istiyorum? Nasıl yapabilirim?

Birliğimizin internet adresinde www.tspakb.org.tr  Lisanslama ve Sicil altındaki Lisans Başvurusu bölümünden başvuru prosedürüne ulaşabilirsiniz.Lisans Belgesi Başvurusuna Dair SorularBaşa Dön

1- Lisans belgesi başvurumu nasıl ve nereye yapabilirim ?

Lisanslama sınavlarında başarılı olarak, lisans belgesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin http://www.tspakb.org.tr internet sitesinden Lisanslama ve Sicil Bölümü altındaki ilgili açıklamaları takip etmek yoluyla Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'ne başvuru belgelerini göndermeleri gerekmektedir.

2- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi ne işe yarar?

Lisanslama sınavları Sermaye Piyasası Kurulu ile Anadolu Üniversitesi'nce birlikte düzenlenmekte olup, sınavlarda başarılı olan adaylara ait bilgiler, Birliğimize elektronik ortamda iletilerek Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne aktarılmaktadır. Aktarıma ilişkin açıklamalar internet sitemizde ( http://www.tspakb.org.tr) duyurulmaktadır.

Sınavlarda başarılı olan adaylara ait bilgilerin sisteme aktarımını takiben, tamamlanması gereken belgelerin teminiyle birlikte sisteme giriş yapılabilir, sicil bilgileri güncellenebilir, lisans başvurusunda bulunup, başvurunun hangi aşamada olduğu takip edilebilir. Her lisans türü için başvuru sürecinde tamamlanması gereken belgelere ait Lisanslama ve Sicil Bölümü altındaki lisans başvurusu ekranlarında yer almaktadır. Sayılan belgelerin tamamını tüm adaylar (sermaye piyasası kurumlarında çalışan, ça lışmayan, sermaye piyasası kurumları dışında çalışan veya henüz öğrenim görmekte olan kişiler) hazırlamak zorundadır.

3- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne nasıl giriş yapabilirim?

Lisans başvuru belgelerinin eksiksiz şekilde hazırlanmasını takiben, Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemine giriş yapabilmek için ilk önce şifre alınması gerekmektedir. (Sınava başvuru aşamasında alınan şifre sicil tutma sistemine girişte geçerli değildir). Şifre oluşturma sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak internet sitemizde yer alan kullanım kılavuzundan yardım alınabilir.

4- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde hangi alanları doldurmalıyım?

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi kişisel bilgiler, iletişim, eğitim, iş bilgileri, sicil bilgileri I ve II ekranlarından oluşmaktadır. Lisans başvurusu yapabilmek için bu ekranlarda ilgili alanlara giriş yapılmalı ya da var olan bilgilerde değişiklik varsa güncellenmelidir.

En çok soru ile karşılaşılan tevsik edici belgelere ait ( Noter Beyanı, Adli Sicil Belgesinin) tarih ve sayılarının Sicil Bilgileri I ekranında ilgili alanlara girişleri yapılmalıdır. Sicil Bilgileri I-II ekranlarında, yer alan hukuki durumlara ilişkin alanlardan herhangi birine bilgi girişi yapılması halinde söz konusu durum belgelendirilmelidir.

Lisans Başvurusu (başarılı olunan sınavlar, sınavı kazanıldığı tarih ve sınav modüllerine ilişkin not ve ortalama bilgilerinin yer aldığı) ekranında başvuru yapılacak lisansa ait dekont bilgileri girilmeli ve lisans teslim şekli tercih edilerek onaylanmalıdır. Böylece, lisans başvurusu elektronik ortamda gerçekleşmiş olacaktır.

5- Lisans başvuru evraklarımı Birliğe nasıl gönderebilirim?

Bir sermaye piyasası kurumunda çalışan adaylar için:

Bir sermaye piyasası kurumunda çalışan adaylar, lisans başvurusunu yapıp sistemde bilgilerini onayladıklarında, bilgileri kontrol için elektronik ortamda insan kaynakları yetkililerine gitmektedir. İnsan kaynakları yetkilisi, adayın başvuru evrakları ile Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemine girdiği bilgilerini kontrol ederek onayladıktan sonra, başvuru elektronik ortamda Birliğe ulaşmaktadır.

Sermaye piyasası kurumlarında çalışan adayların (banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul değerleme şirketleri vb.) belgeleri, insan kaynakları yetkililerince kurum ön yazısı ekinde, Birliğimize iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir ya da elden teslim edilebilirler.

Bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayan adaylar için:

Sermaye piyasası kurumlarından birinde veya sektörde çalışmayan adaylar, lisans başvurularına ilişkin belgelerini iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden Birliğimize ulaştırmalıdır.

6- Lisans başvuru aşamasında tamamlanması gereken "Hakkında İflas Kararı Verilmemiş ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı" belgesini Birliğe gönderip onay mı bekleniyor?

Lisans başvurusu aşamasında tamamlanması gereken "Hakkında İflas Kararı Verilmemiş ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı" belgesi önce noterden onaylatılması ve sonra Birliğe gönderilmesi gereken bir belgedir. Kişilerin bu belgeyi sadece imzalamak suretiyle ve tek başına Birliğe göndermemeleri önemle tavsiye olunur.

7- Lisans belgesi verilmesi aşamasında aranacak şartlar nelerdir?

Bu konudaki tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

8- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Başvurusunda iş tecrübesi şartı hakkındaki Kurul kararına nasıl ulaşabilirim? Hizmet Belgesi'nin dayanağı nedir?

Kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

9- Kredi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlıkları lisans belgesi için aranan tecrübe şartı neyi ifade ediyor?

Derecelendirme uzmanlarının; ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerleme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmaları gerekmektedir. (Daha fazla bilgi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:51 sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne buradan erişebilirsiniz.)

10- Lisans belgesi için sehven mükerrer (fazla) ödeme yaptım. Ne yapmam gerekiyor?

Aşağıdaki belgelerle birlikte Birliğimize başvurmanız gerekmektedir.

- Dilekçe (Geri ödemenin yapılacağı banka adı-hesap numarası belirtilmelidir. Ödeme ancak ödemenin yapıldığı banka ve hesaba iade edilir. Bir başka hesaba veya kişi adına ödeme talepleri kabul edilmez).
- Ödeme Makbuzu fotokopisi

11- Lisans belgesi ücreti ne kadardır? Ödemeyi nereye yapmalıyım?

Lisans başvurusunda bulunan adaylar Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde Lisans Başvurusu altında yer alan  Sanal Pos üzerinden her bir lisans için 75 TL (Yetmişbeş TL) olarak lisans ücreti ödeme işlemini gerçekleştirebilir.

12- Lisans belgesi ödemesini internet üzerinden EFT/Havale yoluyla yaptım. Dekont göndermeli miyim?

İnternet üzerinden yapılan ödemelerde, e-dekontun yazıcı çıktısını alarak Birliğimize göndermeniz gerekmektedir.( 5Temmuz 2011 tarihinden itibaren lisans ücreti ödemeleri  Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde Lisans Başvurusu altında yer alan  Sanal Pos üzerinden üzerinden gerçekleşmektedir.)

13- Lisanslama sınavlarında başarılı oldum ancak Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde başarılı olduğum sınav türüne ait bilgilerim yer almıyor, ne yapmalıyım?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilerin bilgileri hem elektronik ortamda hem de fiziki olarak Birliğimize iletilmektedir.

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde, başarılı olduğunuz sınava ilişkin bir kaydın bulunmadığını aşağıdaki belgelerle Birliğimize bildirmeniz halinde;

-talep dilekçesi ( lisans belgesi başvurusu bölümünden örnek forma ulaşabilirsiniz.)
-lisans tanımlama formu ( lisans belgesi başvurusu bölümünden örnek forma ulaşabilirsiniz.)
-nüfus cüzdanı fotokopisi

Kurul tarafından Birliğimize sınavda başarılı olduğunuza dair bilgilendirme yapılmakta olup böylece Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde lisans bilgileriniz güncellenmekte ya da bilgileriniz ilk kez sistemimize tanımlanmaktadır.

14- Temel Düzey sınavına girerek Takas ve Operasyon İşlemleri modülünde başarılı oldum bu belgeyi almak istiyorum ancak sistemde bu konuda bir kayıt göremiyorum, ne yapmalıyım?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilerin bilgileri hem elektronik ortamda hem de fiziki olarak Birliğimize iletilmektedir.

Temel Düzey sınavına girdiğinizi, Takas ve Operasyon İşlemleri modülünde başarılı olduğunuzu aşağıdaki belgelerle Birliğimize bildirmeniz halinde;

-talep dilekçesi ( lisans belgesi başvurusu bölümünden örnek forma ulaşabilirsiniz.)
-lisans tanımlama formu ( lisans belgesi başvurusu bölümünden örnek forma ulaşabilirsiniz.)
-nüfus cüzdanı fotokopisi

Kurul tarafından Birliğimize sınavda başarılı olduğunuza dair bilgilendirme yapılmakta olup böylece Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde lisans bilgileriniz güncellenmekte ya da bilgileriniz ilk kez sistemimize tanımlanmaktadır.

15- Ek lisans ve lisans yükseltme ne demektir? Aynı anda birden fazla lisans belgesi için başvuru yapabilir miyim? Her lisans için tüm belgeleri yeniden hazırlamam gerekir mi?

Takas ve Operasyon İşlemleri, Temel Düzey ve İleri Düzey lisansları arasında bir hiyerarşi vardır. Lisans yükseltme kavramı söz konusu lisanslar arasında geçerli olup, İleri Düzey lisansına sahip olan bir kişi diğer iki lisansın kapsadığı görev alanlarında çalışabilmektedir. Diğer taraftan; Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim lisanslarının ne kendi aralarında ne de başta belirtilen üç lisans türü ile arasında böyle bir hiyerarşi bulunmayıp bu lisansların birbirleri ile ilişkisi ek lisans olarak adlandırılmaktadır.

Aynı anda birden fazla lisans belgesi için başvuruda bulunmak mümkündür. İkinci lisans başvurusundan itibaren başvuru aşamasında tüm belgeler istenmeyip, hangi belgelerin gönderilmesi gerektiği http://www.tspakb.org.tr adresinde lisans türleri altında listelenmiştir.

16- Üniversite öğrencisi olduğum için lisans diplomam ya da çıkış belgem henüz yok. Lisans belgemi alabilir miyim?

Dört yıllık yüksek öğrenim diploması gerektiren lisans belgesi başvurularında, üniversite öğrenci belgesi kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, Kurul'un Seri:VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 14.maddesinin f bendi uyarınca 3 yıllık başvuru sürecini geçirmeden öğrenim şartını sağladığınız taktirde başvuru yapma hakkınız saklı kalacaktır. Takas ve Operasyon İşlemleri veya Temel Düzey lisans başvurusunda bulunmak istediğinizde en az lise diplomanızı göndermeniz yeterli olacaktır.

17- Halen öğrenciyim ve herhangi bir iş tecrübem yok, bu durumda başvuru için gerekli belgeler arasında yer alan, Hakkında İflas Kararı ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı'nı hazırlamalı mıyım?

Lisans başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin ( öğrenci/çalışmayan sicil/sermaye piyasası kurumlarında çalışan veya sermaye piyasası kurumları dışında çalışan), lisans başvuru aşamasında istenen belgelerin tamamını hazırlayarak Birliğimize göndermeleri gerekmektedir.


Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminin Kullanımına Dair Sorular-  Başa Dön

1- Sicil Tutma ne demektir?

Sicil Tutma; Aracı kuruluş, portföy yönetim şirketi, yatırım fonu, yatırım ortaklığı (menkul kıymetler, gayrimenkul ve girişim sermayesi), gayrimenkul değerleme ve emeklilik şirketlerinde çalışan, lisansa tabi olmayan personel (hizmet kadrolarında görev yapan sekreter, güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli vb.) dışındaki tüm personelin Birlik bünyesinde sicil kaydının oluşturulması ve güncel tutulmasıdır.

2- Sicil Bilgileri kapsamında hangi bilgiler bulunmaktadır?

Sicil Bilgileri kapsamında; Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde kayıtlı kişilerin kişisel, eğitim, iletişim, iş ve lisans bilgileri ile işlem yasaklı olup olmadığı ya da kanunlara muhalefet ve hüküm bilgileri izlenmektedir.

3- Sicil bilgilerinin kamuya açıklanması mümkün müdür? Açıklanan bilgilerden yararlanabilir miyim?

Birliğimizin http://www.tspakb.org.tr adresinden Lisanslama ve Sicil Bölümü altında yer alan Kamuya Açık Sicil Bilgisi ekranını kullanarak sicil bilgilerinizin kamuya duyurulması için evet tercihinde bulunabilirsiniz.

Bilgilerinizin kamuya açıklanması halinde, kimlik ve iletişim bilgileriniz dışında ad/soyad, lisans bilgileri, aktif lisansınızın kapsadığı görev alanları, bitirilen okullar, eğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, mevcut iş bilgileri, ek görevler, geçmiş iş tecrübesi, işlem yasaklı olup olmadığı bilgisi, kanunlara muhalefet ve varsa hüküm bilgileriniz herkes tarafından görüntülenebilecektir.

Sicil bilgilerinizin kamuya duyurulması için hayır tercihinde bulunmanız halinde, ad/soyad ve tercihte bulunduğunuz tarih bilgisi dışındaki bilgileriniz kamuya açıklanmayacaktır.

Evet tercihini kullanan kişilerin bilgilerinden Kamuya Açık Sicil Bilgisi ekranında sorgulama yapmak yoluyla herkes yararlanabilmektedir.

4- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemine erişemiyorum. Ne yapmalıyım?

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne erişemiyorsanız sorun muhtemelen internet bağlantınızın 8443 nolu porta kapalı olmasından kaynaklanmaktadır.

Çalıştığınız kurumun bilgi işlem yetkilileri tarafından söz konusu portun açılması durumunda lisanslama ve sicil tutma sistemine erişiminiz mümkün olacaktır.

5- Sermaye piyasası kurumunda çalışıyorum. Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde karşılaştığım sorunlara ilişkin sorularımı kime iletebilirim?

Sermaye piyasası kurumlarında çalışanlar soru veya sorunlarını Birlik nezdinde temsile yetkili İnsan Kaynakları yetkililerine ileteceklerdir. İK yetkilisi de gelen talepleri değerlendirerek personelin Ad/Soyad, T.C. Kimlik No bilgilerini de içeren bir e-posta ile lisanslama@tspakb.org.tr adresine ulaştıracaktır.

6- Sermaye piyasası kurumunda çalışmıyorum. Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde karşılaştığım sorunlara ilişkin sorularımı kime iletebilirim?

Sermaye piyasası kurumunda çalışmayanlar ise, karşılaştıkları sorunları Ad/Soyad, T.C. Kimlik No bilgilerini de içeren bir e-posta ile lisanslama@tspakb.org.tr internet adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

7- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde kurum tipinin doğru seçilmesi neden önemlidir?

Kurum tipinin önemi: Sermaye piyasası kurumlarında ihtisas personeli olarak çalışanlar, lisans belgesini kazandıkları sınav yılının son gününü (31 Aralık) takip eden 4. yılın sonunda lisans yenileme eğitimlerine davet edilmektedir. Herhangi bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayanlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin veya yetki belgesi almayan kurumlarda çalışanlar ise, 2 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine davet edilmektedirler.

8- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde, mevcut iş bilgileri ekranında yer alan kurum adı ne ifade etmektedir? Çalışmayan Sicil ne demektir?

Kurum adı: Kişinin çalışmakta olduğu kurumun unvanını ifade etmektedir. Herhangi bir kurumda çalışmayanlar "çalışmayan sicil", sermaye piyasası kurumu dışındaki kurumlarda çalışanlar ise "diğer" seçeneğini işaretlemelidir.

9- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde İş Bilgileri sayfasında geçmiş iş tecrübemi eklemek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Aşağıda yer alan belgelerle birlikte Birliğimize başvurmanız gerekmektedir.

- İş bilgileri sayfasında geçmiş iş tecrübelerinin yer almasını istediğinizi belirten bir dilekçe,
- Çalışılan sermaye piyasası kurumlarından alınan hizmet belgesi/belgeleri,
- SSK Sigortalı Hizmet Dökümü (İşyeri No'ları dilekçede ayrıca açıklanmalıdır.)

10- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde, mevcut iş bilgileri ekranında yer alan Geçiş sürecinden yararlanma durumu ne ifade etmektedir?

Geçiş sürecinden yararlanma durumu: Eylül 2002-Mayıs 2004 dönemleri arasında düzenlenen lisanslama sınavlarından birine, bir sermaye piyasası kurumunda çalışırken katılan, ancak henüz lisans belgesi almayan kişileri ifade etmektedir. Bu kişilerin Eylül 2009 döneminde yapılacak sınav sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar sektörde çalışma hakkı bulunmaktadır.(Geçiş dönemi süreci sona ermiştir.) 

11- E-posta adresim değişti? Ne yapmam gerekiyor?

Birliğimizin http://www.tspakb.org.tr adresinden Lisanslama ve Sicil Bölümü altında yer alan Sisteme Giriş linkine girdiğinizde, TC Kimlik No ve Şifre (daha önceden alınmış 8 haneli kelime veya sayıyı) yazarak sisteme erişeceksiniz. Kişisel bilgiler ekranı açıldığında sol taraftaki menüyü kullanarak İletişim Bilgileri ekranından e-posta adresinizi güncelleyebilirsiniz.

12- Evlendim/Boşandım soyadı değişikliğimi Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde nasıl güncelleyebilirim?

Aşağıdaki belgelerle birlikte Birliğimize başvurmanız gerekmektedir:

- Dilekçe
- Yeni Nüfus Cüzdanı fotokopisi

13- TC Kimlik numaramın Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde hatalı olması nedeniyle sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Aşağıdaki belgelerle birlikte Birliğimize başvurmanız gerekmektedir.

- Dilekçe,
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden alınacak sorgulama sayfası örneği

14- Şifremi unuttum bölümünden şifre almak istediğimde TSPAKB sicil numarası istiyor, bunu nereden öğrenebilirim?

Şifre alma işlemi sırasında karşılaştığınız sorunları lisanslama@tspakb.org.tr adresine e-posta yoluyla iletmeniz halinde, TSPAKB Sicil numaranız tarafınıza bildirilecektir.

15- Şifremi, "Şifremi unuttum" ve ya "yeni şifre al" bölümünden mi almalıyım?

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne şifre alarak daha önce giriş yapmış ancak şifresini hatırlamayan ya da kaybeden kişilerin "şifremi unuttum" bölümünden; ilk kez sisteme giriş yapacak kişilerin ise "yeni şifre al" bölümünden şifre almaları önemle tavsiye edilir.

16- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne girmek isterken şifrem bloke oldu, ne yapmalıyım?

Şifre alma işlemi sırasında karşılaştığınız sorunları lisanslama@tspakb.org.tr adresine e-posta yoluyla iletmeniz halinde, var olan şifrenizle yeniden sisteme girebilmeniz için kullanıcı girişiniz/bloke olan şifreniz aktif hale getirilecektir.

17- Lisans belgesi başvurusunda, şifre oluştururken kişisel bilgilerim ile sistemdeki bilgilerim birbirini tutmadığından hata mesajı alıyorum. Bu durumda hatalı olan bilgileri sistemde değiştirmek için ne yapmalıyım?

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde yer alan kişisel bilgiler, lisanslama sınavlarına başvuru aşamasında kayıt işleminde adaylar tarafından oluşturulan bilgilerdir. Şifre alma adımı sırasında bu bilgilerin sistemdeki bilgilerle uyuşmaması durumuyla karşılaşmanız halinde;

- dilekçe ve ekinde
- nüfus cüzdanı fotokopisi ile

birlikte faks/posta yolu ile Birliğimize başvurmanız ve kimlik bilgilerinizin güncellenmesini talep etmeniz gerekmektedir.

18- Lisans başvuru belgelerimi Birliğe gönderdim ancak sistemde bilgilerim İK Onayda ya da Başvuru Bekleyen olarak görünüyor, ne yapmalıyım?

Lisans belgesi başvurusunda bulunan kişilerin Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ndeki ekranlarda (kişisel bilgiler, iletişim, iş, eğitim bilgileri, sicil bilgileri I-II ve ödeme bilgileri) gerekli güncellemeleri yapmaları, tevsik edici belgelere ait ( Noter Beyanı ile Adli Sicil belgesinin) tarih ve numaraları eklemeleri, ödeme bilgilerinin girişini yaparak, başvuru ve aday beyan formunu edinmeleri gerekmektedir. Başvuruların buna uygun yapılmaması durumunda başvuru süreci tamamlanmamış olacağından, başvuru bekleyen yani başvurunun yapılmadığı eksik başvuru hali ya da sermaye piyasası kurumlarında çalışan kişiler için insan kaynakları yetkilisince onaylanmamış başvurular İK Onayda yani insan kaynakları tarafından onaylanmadan Birliğimize ulaşan eksik başvuru halinde görünecektir. Bu nedenle başvuru sürecinin belirtilen şekillerde yapılması önemle tavsiye olunur.

19- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde lisans eğitim ihtiyacı durumum geçici iptal şeklinde görünüyor? Bu neyi ifade ediyor?

Seri:VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 19.maddesi hükmüne göre lisansın yenilenmemesi veya lisansın kapsadığı görev alanlarında aralıksız olarak 2 yıl süreyle faaliyette bulunulmaması hallerinde Kurul tarafından süreli olarak iptal edilir. Lisansın süreli olarak iptal edildiği durumlarda yenileme eğitimlerine katılınarak lisans geçerli hale getirilir. Ayrıca ilk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir sürenin geçmiş olması halinde de geçici ya da süreli olarak iptal edilen lisans, Tebliğ'in 19.maddesi kapsamında yapılacak lisans yenileme eğitimlerine katılım şartı ile alınabilir.

20- Kamuya açık sicil bilgisi ekranında daha önce tercihimi evet olarak belirttim. Şimdi hayır olarak değiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kamuya Açık Sicil bilgisi ekranındaki "evet" tercihinizi değiştirmek istemeniz halinde, bundan sonraki tercihinizin "hayır" olmasını istediğinizi belirten bir dilekçe ile Birliğimize başvurmanız gerekmektedir.

21- İnsan kaynakları yetkilisi sisteme tanıtım formuna nereden ulaşabilirim?

Bir sermaye piyasası kurumunun, Birliğimiz nezdinde yetkilendireceği İnsan Kaynakları Yetkilisinin Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne tanımlanabilmesi için, sisteme tanıtım formu ekinde kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve kurum ön yazısı ile Birliğimize başvuruda bulunulması gerekmektedir.

22- Temel Düzey Lisans sınavından muafiyetim var. Sisteme tanıtım formuna nereden ulaşabilirim?

11 Ağustos 2001 tarihinden önce İMKB Üye Temsilciliği eğitimlerine katılmış olup, Temel Düzey sınavından muaf olan kişilerin belge başvurusunda bulunmadan önce sisteme tanıtım formu ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi ile Birliğimize başvurmaları gerekmektedir.

23- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde yabancı uyruklu kişiler için kayıt oluştururken yeni kullanıcı yarat/işe al bölümünde TC Kimlik numarası istemektedir.Bu kişilerin sadece pasaport numaraları mevcuttur.Nasıl kayıt oluşturabilirim?

Yabancı uyruklu kişiler (yabancı kimlik numarası olmayan,yurtiçinde ikamet etmeyen kişiler) için yeni kullanıcı kaydı oluştururken Birliğimize dilekçe ile başvurarak kullanıcı numarası talep edilmesi gerekmektedir.Dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Lisans Başvurusundan Sonraki Sürece Dair Sorular
Başa Dön

1- Lisans belge başvurum eksik bir evrak olduğu gerekçesiyle yazı ile iade edildi. Ne yapmam gerekiyor?

Lisans başvurularının, iade yazısında belirtilen nedenlerle kişi ya da kurumlara iade edilmesi durumunda, eksik olan ya da istenen içerik ve şekle sahip olmayan belge/belgeler tamamlanır; 6 aylık yasal geçerlik süresini dolduran belgeler var ise (Noter beyanı ve Adli Sicil Belgesi) yenilenir; yeni belgelerin tarih ve numarasının Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde girişi yapılır; sermaye piyasası kurumlarında çalışan kişiler için kurum insan kaynakları bir üst yazı ile başvuru sürecine aracılık eder ve başvuruya onay verir.

Sermaye piyasası kurumları dışında çalışan ya da çalışmayan kişiler ise başvurularını bireysel olarak yeniden gerçekleştirir. Lisans başvuru sürecine uygun olarak Birliğimize ulaştırılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

2- Bir süre önce lisans başvurusu yaptım, belgem hala gelmedi, neden?

Birliğimize ulaştırılan lisans başvuruları, Birlik kayıtlarına alındıktan sonra Lisanslama ve Sicil Tutma Bölümü tarafından evrak kayıt tarihine göre takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Sırası gelen başvurular yetkili kişilerce gerekli kontrollerden geçirilerek onaylanır ve kişilere/kurumlara gönderilir ya da elden teslim edilir. Başvuru sonrası sürecin uzaması, lisans başvurularının bazı dönemlerde yoğunlaşmasından kaynaklanmakta olup, kişiler süreçle ilgili olarak bilgilendirilmektedir.

Belge başvurusunda bulunan kişilerin bu süreci takip edebilmeleri açısından; Birliğimizin http://www.tspakb.org.tr adresinden Lisanslama ve Sicil Bölümü'nde Sisteme Giriş linkine girdiğinizde, TC Kimlik No ve Şifre (daha önceden alınmış 8 haneli kelime veya sayıyı) yazarak sisteme erişeceksiniz.

Kişisel bilgilerinize ait ekranlar açıldığında, sol tarafta yer alan menü yardımıyla Lisans başvurusu linkine tıklamanız halinde açılan ekranda, bilgilerine ulaşmak istediğiniz lisans türünü seçmeniz yeterli olacaktır.

Buradan ulaştığınız ekranın en alt bölümünde (sırasıyla ödeme bilgileri ve belgeler bölümünden hemen sonra) başvurunuzun geliş tarihini, hangi referans numarası ile Birlik kayıtlarına alındığını, hangi düzenleme tarihiyle belge haline getirildiğini, postaya verildiği tarihi, teslim şeklini (İTM/İK-İTM/Elden Teslim) ve eğer iade olmuş ise iade tarihini görebilirsiniz.

3- Lisans belgemi benim yerime bir başkası kurumunuza gelip teslim alabilir mi?

Lisans belgesini sizin adınıza bir başkasının elden teslim alabilmesi için lisans sahibi kişinin bir dilekçesi ve beraberinde teslim alacak kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisi yer almalıdır.

Lisans Belgesi Alındıktan Sonraki Sürece Dair Sorular -  Başa Dön

1- Lisans belgemi kaybettim. Ne yapmalıyım?

Aşağıdaki belgelerle birlikte Birliğimize başvurmanız gerekmektedir:

- Dilekçe
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Gazete ilanı (ulusal gazete ilanları geçerli olup, yerel gazetelere verilen ilanlar kabul edilmemektedir.)

2- Lisans belgesinin geçerlilik süresi var mıdır? Alınan bir lisans belgesi ömür boyu geçerli midir?

Seri:VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 14.madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla; 19.maddesi hükmüne göre; lisans sahibi olanlardan, kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında lisansa tabi bir görevde çalışan kişilerin her dört yılda bir, lisansı olduğu halde ilgili lisansın görev alanında çalışmayanların ise her iki yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmaları gerekir. Başka bir ifadeyle, düzenli olarak lisans yenileme eğitimlerine katılan kişilerin belgeleri sürekli olarak geçerli ya da aktif halde kalmayı sürdürecektir.

3. Seri:VIII, NO:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 20. maddesi çerçevesinde lisans belgeleri iptal edilen ve Birliğimize iade edilen ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans belgesinin iptal statüsü kaldırılan kişilerin, Birliğimizden ikinci kez lisans belgesi talebinde bulunabilmeleri için aşağıdaki belgelerle Birliğimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir:

- Cumhuriyet Savcılığından Kişinin Arşiv Kayıtlarını İçeren Adli Sicil Belgesi (Son Altı Ay İçinde Alınmış Olmalı)
- Başvuru ve Aday Beyan Formu (Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde yer alan Bildirim formları/Sicil Formları
Lisans başvurusunda bulunan adaylar Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde Lisans Başvurusu altında yer alan  Sanal Pos üzerinden her bir lisans     için 75 TL (Yetmişbeş TL) olarak lisans ücreti ödeme işlemini gerçekleştirebilir.

Diğer Sorular - Başa Dön

1- Lisanslama sürecine dair işlemler neden telefonda yapılmıyor?

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde takip edilen sicil bilgilerinin güvenliği nedeniyle telefonda işlem yapılmamaktadır.

2- Türkiye'de alınan lisans belgeleri yurtdışında geçerli midir?

Mevcut durum itibariyle, Türkiye'de alınan lisans belgelerinin yurt dışında eşdeğerliliği bulunmamaktadır.

3- Yurtdışında alınan lisans belgeleri Türkiye'de geçerli midir?

Sermaye Piyasası Kurulu, Seri:VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin "Sınavlarla İlgili Muafiyet" başlıklı 7nci maddesinin (a) bendi kapsamında yapılan başvuruları incelemiş ve yabancı sertifikalara ilişkin 21.02.2003, 15.04.2004 ve 11.08.2006 tarihli toplantılarında aşağıda yer alan kararları almıştır.

1- ABD'nde AIMR tarafından verilen Chartered Financial Analyst (CFA) sertifikasının;

- Birinci düzeyi (CFA Level 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına,
- İkinci ve Üçüncü düzeyleri (CFA Level 2 ve 3) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansına,

2- ABD'nde NASD tarafından verilen General Securities Representative Examination (Series 7) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına,

3- İngiltere'de FSA'ya bağlı SFA tarafından verilen Securities and Financial Derivatives Representative (SFDR) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansına,

4- ABD'nde Commodity Trading Advisor (CTA) olarak çalışma hakkı tanıyan ve National Futures Association (NFA) tarafından verilen National Commodity Futures Examination (Series 3) sertifikası Türev Araçlar Lisansına;

5- İngiltere'de Financial Service Authority'ye (FSA) bağlı Securities Futures Authority (SFA) tarafından verilen Securities Representative (SR) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına; denk sayılmıştır.

Bu sertifikalara sahip olanlar, denkliği kabul edilen lisanslama sınavlarının "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku" ile "İlgili Vergi Mevzuatı" modüllerinden sınava girerek her birinden en az 60 ve ortalama 70 almaları halinde veya geçiş döneminden sonra içeriği ve koşulları Kurul tarafından belirlenerek, yapılacağı tarihten en az 6 ay önce ilan edilecek olan, İngilizce ve Türkçe yapılması planlanan "İlgili Mesleki Mevzuat" sınavlarından başarılı olmaları koşuluyla denk sayılan lisans belgelerini alabileceklerdir.

6- Kanada'da Canadian Securities Institute tarafından verilen Derivatives Markets Specialist sertifikası Türev Araçlar Lisansına; denk sayılmıştır.

Derivatives Markets Specialist belgesine sahip olanların Türev Araçlar Sınavının "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku", "İlgili Vergi Mevzuatı" ve "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi" konularını içerecek şekilde Kurulca düzenlenecek olan "İlgili Mesleki Mevzuat" sınavına girerek başarılı olmaları ya da "İlgili Mesleki Mevzuat" sınavı yerine yapılmakta olan Türev Araçlar Sınavının "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku", "İlgili Vergi Mevzuatı" ve "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi" konularının her birinden en az 60 ortalama 70 alınması koşuluyla Türev Araçlar Lisans Belgesini alabileceklerdir.

Diğer yandan;

-İngiltere'de IIMR tarafından verilen Investment Management Certificate (IMC) belgesi,
-ISMA tarafından verilen ISMA General Certificate belgesi,
-CFA, Series 7, SFDR, NFA Series 3, SFA ve Derivatives Markets Specialist sınavlarının sadece bir veya birkaç sınav konusundan başarılı olunması sonucunda alınan başarı belgeleri,
-Kanada'da Canadian Securities Institute tarafından verilen Canadian Securities Course sertifikası,

TSPAKB tarafından verilen lisans belgelerinin hiçbirine denk sayılmamaktadır.


 

Copyright (c) 2008-2014 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Büyükdere Caddesi No:173
1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/İstanbul
  Tel: +90 212 280 85 67
Fax: +90 212 280 85 89
E-Posta: info@tspakb.org.tr
Gizlilik SözleşmesiKullanım Koşulları Copyright 2010 - TSPB
You are here >Menüde Görünmeyecek Sayfalar > Lisanslama ve Sicil  > Sıkça Sorulan Sorular
Arama şeklini seçin
 
  • Site İçi Arama
  • Google'da Ara
Search